Algemene voorwaarden Kroon Loopbaanadvies

-1-

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1. Documentatie: alle documenten, stukken, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., al dan niet op een digitale gegevensdrager.

1.2. Kroon Loopbaanadvies: de eenmanszaak van Krientje Verbruggen, richt zich op loopbaanbegeleiding, studiekeuze begeleiding, coaching en training, zulks in de meest ruime zin des woords. Ingeschreven bij de KVK onder nr 65461649.

1.3. Opdrachtgever: de wederpartij van Kroon Loopbaanadvies

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kroon Loopbaanadvies en opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid:

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kroon Loopbaanadvies en opdrachtgever, tenzij door partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kroon Loopbaanadvies voor de uitvoering waarvan door Kroon Loopbaanadvies van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt. Dergelijke derden staat jegens de opdrachtgever een beroep op deze voorwaarden toe.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5. Indien Kroon Loopbaanadvies met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten

-2-

sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard of ter hand zijn gesteld.

2.6. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.7 Bij strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, een offerte en/of een overeenkomst tussen Kroon Loopbaanadvies en opdrachtgever, prevaleert als eerste het bepaalde het bepaalde in de offerte en als laatste het bepaalde in de Algemene Voorwaarden

2.8 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Kroon Loopbaanadvies en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens de intake wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1. Een overeenkomst tussen Kroon Loopbaanadvies en opdrachtgever komt eerst tot stand:

1. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;

2. nadat Kroon Loopbaanadvies een schriftelijke akkoordverklaring van opdrachtgever heeft ontvangen in antwoord op een door Kroon Loopbaanadvies gedaan aanbod, dan wel;

3. nadat Kroon Loopbaanadvies een opdracht van opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard, dan wel;.

3.2. Mondelinge afspraken binden Kroon Loopbaanadvies slechts indien Kroon Loopbaanadvies deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.3. Indien Kroon Loopbaanadvies tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van de opdrachtgever of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van opdrachtgever en Kroon Loopbaanadvies daartoe gegevens aanlevert, waarna opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk accepteert, althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, mag Kroon Loopbaanadvies er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever is geschied tegen de door Kroon Loopbaanadvies gehanteerde prijzen en tarieven.

3.4. Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes in Euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, materiaal-, reis-, verblijf- en administratiekosten, leges, kosten voor de huur van locaties en kosten van apparatuur.

-3-

3.5. Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen voor latere opdrachten.

3.6. Offertes van Kroon Loopbaanadvies hebben slechts een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Kroon Loopbaanadvies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. In het kader van de ontwikkeling van haar competenties maakt Kroon Loopbaanadvies gebruik van intervisie en supervisie. Kroon Loopbaanadvies heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

4.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kroon Loopbaanadvies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever.

4.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle documentatie en gegevens, waarvan Kroon Loopbaanadvies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kroon Loopbaanadvies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde documentatie en gegevens niet tijdig aan Kroon Loopbaanadvies zijn verstrekt, heeft Kroon Loopbaanadvies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3. Kroon Loopbaanadvies heeft het recht een exemplaar van het uitgevoerde werk in haar dossier te houden, ook al vraagt opdrachtgever vernietiging of teruggave van zijn dossier.

4.4. Indien door Kroon Loopbaanadvies of door Kroon Loopbaanadvies ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever, of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Kroon Loopbaanadvies of de door Kroon Loopbaanadvies ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten, waaronder tevens dienen te worden begrepen audiovisuele middelen.

4.5. De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst worden in overleg bepaald. Het is Kroon Loopbaanadvies echter toegestaan de locatie en het tijdstip te wijzigen, mits zij dit tijdig met de opdrachtgever bespreekt. Bedoelde wijziging is tijdig doorgegeven,

-4-

indien dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

4.6. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Kroon Loopbaanadvies derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

4.7. Kroon Loopbaanadvies heeft zich verbonden haar werkzaamheden uit te voeren onder de Ethische Gedragscode van het NOLOC, Nederlandse vereniging van loopbaanprofessionals. De gedragscode is te downloaden op de site van het NOLOC. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar/zijn NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van Kroon Loopbaanadvies.

Artikel 5 Prijzen en Offertes:

5.1 Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. In dit gesprek bepalen Kroon Loopbaanadvies en opdrachtnemer of en onder welke condities een overeenkomst zal worden aangegaan. Eventuele kosten van uit te voeren testen zullen apart worden doorberekend.

5.2 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.

5.3. Indien opdrachtgever een loopbaanadvies- of studiekeuze adviesopdracht heeft gegeven, zal er geen gezagsverhouding ontstaan en hebben partijen mitsdien niet de intentie een arbeidsrelatie te doen ontstaan.

5.4 De door Kroon Loopbaanadvies verrichte werkzaamheden worden per uur op basis van de in de offerte of overeenkomst gespecificeerde tarieven en beschikbare uren/dagdelen berekend, behoudens voor zover expliciet anders is overeengekomen.

Artikel 6 Detachering/interim/freelance

6.1 Kroon Loopbaanadvies is gerechtigd de detacherings/interim overeenkomst tussentijds te beëindigen en zal daarbij 1 (één) maand opzegtermijn in acht nemen.

6.2 De opdrachtgever kan de detacherings/interim overeenkomst tussentijds beëindigen. De opzegtermijn die hij daarbij in acht dient te nemen bedraagt 2 (twee) maanden voor detacherings/interim opdrachten die korter dan 6 (zes) maanden duren en 3 (drie) maanden voor detacherings/interim opdrachten die 6 (zes) maanden of langer duren. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand. Artikel 7.1 is niet van toepassing.

6.3 Opzegging als bedoeld in de voorgaande leden dient te geschieden door middel van een

-5-

aangetekende brief.

Artikel 7 Opschorting en Ontbinding

7.1. Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze geheel of gedeeltelijk ontbindt om een andere reden dan overmacht of een toerekenbare tekortkoming van Kroon Loopbaanadvies, blijft hij het verschuldigde honorarium conform Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden verschuldigd, onverminderd het recht van Kroon Loopbaanadvies op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

7.2. Indien voorbereidingstijd separaat is geoffreerd en reeds is uitgevoerd, alsmede indien (meer)kosten (waaronder verzend-, materiaal-, reis-, verblijf- en administratiekosten, leges, kosten voor de huur van locaties en kosten van apparatuur) reeds zijn gemaakt, worden deze kosten bij verplaatsing van de locatie of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst aan de opdrachtgever volledig in rekening gebracht.

7.3. Kroon Loopbaanadvies is bevoegd, naar haar keuze, de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op het tijdstip dat:

1. het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd;

2. opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;

3. opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

4. op de eigendommen van opdrachtgever beslag wordt gelegd;

7.4. Ontbinding dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 8 Honorarium

8.1. Kroon Loopbaanadvies verricht haar werkzaamheden op basis van het overeengekomen tarief/honorarium.

8.2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand is Kroon Loopbaanadvies gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.

8.3. Kroon Loopbaanadvies heeft het recht het overeengekomen (uur)tarief jaarlijks te verhogen met minimaal het prijsindexcijfer van CBS voor “contractuele loonkosten per uur”, vermeerderd met 3,5%, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt.

-6-

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden:

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Kroon Loopbaanadvies aan te geven wijze. Betaling dient te geschieden door overmaking op Rabobank bankrekeningnummer NL 33 RABO 0188 2949 88 t.n.v. Kroon Loopbaanadvies. Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van twee weken. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Kroon Loopbaanadvies is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen.

9.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft bij de betaling binnen de in het vorige lid bedoelde termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien Kroon Loopbaanadvies de vordering ter incasso uit handen geeft zijn de incassokosten/deurwaarderskosten en tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn voor rekening van de debiteur van Kroon Loopbaanadvies.

In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van Kroon Loopbaanadvies op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd enig bedrag dat hij aan Kroon Loopbaanadvies verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Kroon Loopbaanadvies aan opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn.

Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever deze binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtgever.

Artikel 10 Het verzetten van afspraken:

10.1 Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal Kroon Loopbaanadvies de kosten 50% in rekening moeten brengen. Afspraken die geannuleerd worden of verzet worden voor deze tijd, 24 uur voor aanvang van de activiteiten zal 100% in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij/zij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van de opdrachtgever. Wat betreft trainingen geldt dat 100 % van de kosten in rekening wordt gebracht bij een termijn van 2 weken of minder vooraf annuleren.

10.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren

-7-

indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Kroon Loopbaanadvies is ter zake van de door haar geleverde prestaties, daaronder mede begrepen adviezen en met inbegrip van overschrijding van levertijden en/of van het uitblijven van een prestatie, slechts aansprakelijk indien door haar de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht, niet in acht is genomen, en zulks aan Kroon Loopbaanadvies kan worden toegerekend. De trajecten en sessies kennen ten allen tijden een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

11.2 De aansprakelijkheid als bedoeld in het voorgaande lid treedt pas in op het moment dat Kroon Loopbaanadvies in verzuim is.

11.3 Indien Kroon Loopbaanadvies ingevolge de voorgaande leden aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de wederpartij verschuldigde honorarium, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4 In afwijking van hetgeen in het voorgaande lid is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan vier maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste vier maanden verschuldigde tarief.

11.5 Kroon Loopbaanadvies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, imagoschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voorts is Kroon Loopbaanadvies niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kroon Loopbaanadvies is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Kroon Loopbaanadvies kenbaar waren.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart Kroon Loopbaanadvies voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en auteursrechten ten aanzien van door de opdrachtgever aan Kroon Loopbaanadvies verstrekte bescheiden en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever vrijwaart Kroon Loopbaanadvies voorts voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is

Artikel 12 Overmacht

12 Kroon Loopbaanadvies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

-8-

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kroon Loopbaanadvies geen invloed kan uitoefenen (zoals ziekte van haarzelf, stroom- en computerstoringen, virussen, brand, diefstal, overstroming) doch waardoor Kroon Loopbaanadvies niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 9 Geheimhouding:

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies.

13.2 In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt Kroon Loopbaanadvies zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

13.3 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Kroon Loopbaanadvies gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is Kroon Loopbaanadvies niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Kroon Loopbaanadvies is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever leidt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 14 Klachtenprocedure

14.1 Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

14.2 Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

14.3 Indien opdrachtgever en opdrachtnemer niet tot een voor opdrachtgever bevredigende oplossing kunnen komen kan opdrachtgever een klacht indienen bij het NOLOC .

Klachten worden bij het NOLOC afgehandeld volgens “het reglement van de rechtspraak” verdere informatie is de vinden op de site van het NOLOC. (www.Noloc.nl)